နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈတခ်ိဳ႕ကို အခ်ိန္မီ မြမ္းမံျပင္ဆင္ေနရတဲ့ ျပည့္သူ႔ထီ

နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈတခ်ိဳ႕ကို အခ်ိန္မီ မြမ္းမံျပင္ဆင္ေနရတဲ့ ျပည့္သူ႔ထီ

 

“ေအာင္လံလႊင့္ခ်ီ ေႏြဦးထီ” သူရဲေကာင္း ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား။

 

က်ေနာ္တို႔ ေႏြဦးထီ အဖြဲ႕သားမ်ားအေနျဖင့္ ပုံမွန္အခ်ိန္ ညေန (၄) နာရီတြင္

ထီလက္မွတ္မ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

သို႔ေသာ္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈတခ်ိဳ႕ကို အခ်ိန္မီ မြမ္းမံျပင္ဆင္ေနရပါသျဖင့္

ညေန(၄) နာရီ စတင္ေရာင္းခ်ခ်ိန္တြင္

အဆင္မေျပမႈမ်ား ၾကဳံေတြ႕လာခဲ့လၽွင္ နားလည္စိတ္ရွည္ ခြင့္လႊတ္ေပးၾကပါရန္

ႀကိဳတင္ေတာင္း ပန္အပ္ပါသည္။

 

ေလးစားဦးညႊတ္လၽွက္ေႏြဦးထီမိသားစုအမ်ိဳး သားညီညြတ္ေရးအစိုးရ

————

နၫ္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ စိႏ္ေခၚမႈတခ္ိဳ႕ကို အခ္ိႏၼီ ျမမ္းမံ်ပငၧင္ေနရတဲ့ ်ပၫ့္သူ႔ထီ

“ေအာငႅံလႊင့ၡ္ီ ေႏျဦးထီ” သူရဲေကာင္း ်ပၫ္သဴမ္ားခငၺ္ား။

 

က္ေနာၱိဳ႕ ေႏျဦးထီ အျဖဲ႕သားမ္ားေအန်ဖင့္ ပုံမြႏ္အခ္ိႏ္ ေညန (၄) နာရီၾတငၴီလကၼြတၼ္ားကို

စတင္ေရာင္းခ္ၾသားမၫ္်ဖစၸါသၫ္။

 

သို႔ေသာ္ နၫ္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ စိႏ္ေခၚမႈတခ္ိဳ႕ကို အခ္ိႏၼီ ျမမ္းမံ်ပငၧင္ေနရပါသ်ဖင့္

ေညန(၄) နာရီ စတင္ေရာင္းခ္ခ္ိျႏၲင္

အဆေငၼ်ပမႈမ္ား ႀကဳံေၾတ႕လာခဲ့လြ္င္ နားလၫၥိတ္ရြၫ္ ျခင့ႅႊတ္ေပးၾကပါရႏ္

ႀကိဳတင္ေတာင္း ပႏ္အပၸါသၫ္။

 

ေလးစားဦးၫႊတႅြ္က္ေႏျဦးထီမိသားစုအမ္ိဳး သားညီၫၾတ္ေရးအစိုးရ

crd-

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *