ပ်ဳမ်ားသို႔ သတိေပး တပ္လွန႔္ အသိေပးစာ

ျပည္သူျခင္း ကမ္းလင့္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္[ ပ်ဳမ်ားသို႔ သတိေပး တပ္လွန႔္ အသိေပးစာ ]
*************
တပ္မေတာ္သားေတြေတာင္ ထြက္‌ေျပး ဘက္ေျပာင္း ျပည္သူ႔ရင္ခြင္ ခိုလႈံလာေနၾကၿပီ မိတ္ေဆြတို႔က အသက္အေသခံ အသုံးခ်ခံေနၾကအုံးမွာလား ??
မိတ္ေဆြတို႔  မိတ္‌‌ေဆြမ်ားဟာ  ယခုေတာ္လွန္ေရး အေရးခင္းကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ပါ

ယခုအေရးခင္းဟာ ပါတီ အနီ အစိမ္း တိုက္ပြဲမဟုတ္သလို နိုင္ငံ လူမ်ိဳးအတြက္ေကာင္းမြန္ဖို႔ ကိုယ္က်ိဳးၾကည့္စစ္တပ္ကို အျမစ္ျဖတ္ၿပီး အသစ္ေျပာင္းလဲ တည္ေဆာက္မည့္ နိုင္ငံ တပ္မ‌ေတာ္ကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ျခင္း မည္ေပသည္

သို႔အတြက္ မိမိတို႔ဟာ တပ္ေထာက္ခံသူ မ်ိဳးခ်စ္ဘာညာဆိုၿပီး ယခုပြဲထဲမွာ ေရာေယာင္ ၀င္လာ ပါလာေပမယ့္ အမွား အမွန္ခြဲျခားၿပီး ဓမၼဘက္ကေန ေသခ်ာရပ္တည္လိုေစၾကသည္ မဟုတ္လ်င္ေတာ့မူ ယခုပြဲ အေျဖသည္ ကမၻာကပင္ အေျဖထုတ္ထားၿပီးတဲ့အတ္ုင္း ျပည္သူသာ အနိုင္ရရွိမည့္ ပြဲျဖစ္၍ ယခုပြဲမွာ မိတ္ေဆြတို႔ ၾကားေန သိူ႔ ျပည္သူ႔ဘက္ အခ်ိန္မီ ရပ္တည္ၿပီး ဘ၀ကို တည္ေဆာက္သင့္ၾကေပသည္

ဘာေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိတ္ေဆြတို႔သည္ တိုက္ခိုက္ရည္နဲ႔ ရဲစြမ္းသတၱိမရွိပဲ စစ္တပ္မွ ေခၚယူမႈကို မ၀င္ရဲ ေရွ႕တန္းထြက္ မတိုက္ရဲပဲ စစ္တပ္ရဲ့ အသုံးခ်ခံ ဘ၀ေတြနဲ႔ မိမိႏွင့္ မိသားစု ၀န္းက်င္ထက္ အကယ္၍ PDF ေတြ တိုက္လာခဲ့ရင္ သို႔ D Day စခဲ့ရင္ ရွိတဲ့ေနရာကေန မိမိတို႔အစုအဖြဲ႕အေနျဖင့္ စစ္တပ္ကို ကာကြယ္ တိုက္ခိုက္ ေပးသြားမယ္လို႔ ကတိျပဳထားခဲ့တာကို သိရွ္ိထားၿပီ ျဖစ္တယ္

တနည္း စစ္တပ္ဟာ ျပည္သူျခင္း ရန္တိုက္ ေသြးခြဲၿပီး သူတိူ႔အက်ိဳးအတြက္ မိတ္ေဆြတို႔ကို အသုံးခ် အေသခံခိုင္းၿပီး ထြက္ေျပးနိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းသာ ျဖစ္တယ္ ဒါကိုမွ အစြန္းေရာက္ၿပီး နိုင္ငံျပည္သူဘက္ မပါပဲ ဘုန္းႀကီးသတ္ ျပည္သူသတ္ နိုင္ငံေရာင္းစားဖ်က္စီးေနတဲ့ျပည္သူကို ကၽြန္ဇာတ္သြင္း အလုပ္သမားေတြအျဖစ္နဲ႔ ျပည္ပပို႔ ေရာင္းစားမည့္ အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္ကို ယုံၾကည္ၿပီး သို႔ ေၾကာက္ရြံ၍ေသာ္လည္းေကာင္း

မလြန္ဆန္နိုင္ပဲ ကာကြယ္မႈျပဳၿပီး ျပည္သူ႔ ဘက္ေတာ္ သားေတြကို ရန္မူ တိုက္ခိုက္လာမည္ဆိုပါက မိတ္ေဆြ‌တို႔ဘ၀ေတြ ယခုထက္ ပိုမိုးဆိုးရြားတဲ့ ဘ၀ေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ ျဖတ္သန္း ေနထိုင္သြားၾကရလိမ့္မည္ဆိုတာအေၾကာင္းက- ယခု စစ္ပြဲ စစ္တပ္ကေတာင္ ျပည္သူကို မနိုင္တာ- ဒါကို စစ္တပ္ၾကားထဲမွာ ေျမဇာပင္အျဖစ္ေရာေယာင္ အသုံးခ်ခံ ပါလာၿပီး ၾကားညႇပ္ခဲ့လ်င္- မိတ္ေဆြ‌တို႔လမ္းဟာ ေသလမ္းနဲ႔ က်ရႈံးလမ္းသာရွိပါသည္ဟု

သိူ႔ေၾကာင့္ ယခုပြဲ မည္သူနိုင္မည္ ေအာင္မည္ဆိုတာ ကိူယ္တိုင္ ေလ့လာ ဆုံးျဖတ္ေစလိုၿပီး စစ္တပ္ဟာ လုံး၀ပ်က္စီး က်ရႈံးရေတာ့မည္ဆိုတာ သိေစလိုၿပီး
ဒါကိုမွ နိုင္ငံေရးအရ နားမလည္ပဲ စစ္တပ္ၾကားထဲ၀င္လာၿပီး အသူံးခ်ခံရမယ္ဆိုလ်င္ အကယ္၍ ယခု သင္တို႔အားကိုးေနေသာ အၾကမ္းဖက္ စစ္တပ္ က်ရႈံးခဲ့လၽွင္ အားကိုးရာမဲ့ဘ၀ေတြနဲ႔ ထြက္ေျပးလို႔လည္းမရ ျပန္လည္ အင္အားစုစည္း ပုန္ကန္လို႔လည္း မရနိုင္ေပ

အေၾကာင္းက မိတ္ေဆြတို႔ အတတ္ပညာ အရည္ခ်င္းနဲ႔ ဘယ္နိုင္ငံမွ ခိုလႈံလို႔မရသလို ထြက္ေျပးရင္လည္း တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမအားလူံးဟာ အာဏာရွင္ၿဖိဳခ်ၿပီး နိုင္ငံသစ္ထူေထာင္မည့္ ျပည္သူနဲ႔အတူ ယခုအေရးမွာ ပါ၀င္ေတာ္လွန္ေနတဲ့ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး၏ နယ္ေၿမ ေဒသနဲ႔ နိုင္ငံအဝွန္း ဧရိယာဟာ_ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိတ္ေဆြတို႔အတြက္ ရန္သူ႔နယ္ေျမသဖြယ္နဲ႔ ဘယ္လိုမွ ေျခခ် ပုန္းေအာင္း ခိုေန ပုန္ကန္လို႔ မရနိုင္ဘူး ဆိုတာ သိေစခ်င္သည္-သိူ႔ေၾကာင့္- ယခု စစ္တပ္သည္ က်ရႈံးေတာ့မည္ ျပည္သူ႔အင္အား အစုဖြဲ႕ကို လုံး၀မနိုင္ပါ

– တပ္မေတာ္သားေတြကိုယ္၌ ျပည္သူ႔ဘက္ ခိုလႈံ၀င္ေရာက္ တိုက္ေနၾကပါၿပီ- မအလတသိုက္ဟာ တိုက္ေယာင္ျပၿပီး ေျပးၾကမွာပါ ၾကားကေန အေသမခံၾကပါနဲ႔ဟု
– ထိုအတြက္ အခ်ိန္မီ ၾကားေန သို႔ ျပည္သူ႔ဘက္ရပ္တည္ပါ-

မဟုတ္လၽွင္ လြတ္လမ္း ရွင္လမ္းမရွိနဲ႔ ေသလမ္းသာ ဦးတည္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လြတ္ေျမာက္ ပုန္းခိုခဲ့လ်င္ ျမန္မာအဝွမ္း နယ္ေၿမ ဧရိယာမွ မည္သူမၽွ အဖက္မလုပ္ ရႊံရွာ ကဲ့ရဲ့ ရႈံ႔ခ် အထင္ေသးခံ ဘ၀ေတြနဲ႔ ေဆြစဥ္ဆက္ ေနထိုင္သြားရမည္

သို႔ အခ်ဳပ္ေထာင္မွာ အက်ဥ္းစံ ဘ၀ေတြနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္ခံ သြားၾကရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ထိုအခ်ိန္ မိတ္ေဆြတို႔အား တနိုင္ငံလုံး မည္သူမၽွ လက္မခံေသာ ဘ၀ေတြနဲ႔ ေနထိုင္ ရွင္သန္သြားရမည့္အစား ခုထဲက ျပည္သူ႔ဘက္ သို႔ ၾကားေနမ်ားအျဖစ္ ေအးခ်မ္းစြာ ယခုပြဲမွေန ေရွာင္ရွားၿပီး ဖယ္ခြာေနနိုင္ၾကပါေစဟု ေစဖို႔အတြက္ သတိေပးရျခင္း ျဖစ္ပါသည္

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယခု အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္သည္ မၾကာခင္ ၿပိဳကြဲေတာ့မည္ ျပည္သူ႔အင္အားကို လုံး၀မနိုင္ပါ ယခုစစ္ပြဲေတြကိုၾကည့္ပါ အၾကမ္းဖက္တပ္ အလူးလဲက်ရႈံးေနပါသည္ မႈကို ေတြ႕ျမင္ သိရပါမည္ဟုဒါဟာ အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္တာျဖစ္ၿပီး ထိုအတြက္ သင္တို႔အသက္ေတြ မစေတးၾကဖို႔လိုေၾကာင္းနဲ႔ အသုံးခ် မခံေစလိုေၾကာင္းကို မေမ့မေလ်ာ့ မအစြာ သတိရွိစြာျဖင့္ ယခု အေရးမွေန ေရွာင္ရွားၾကပါဟု ျပည္သူျခင္း ကမ္းလင့္ၿပီး ခင္မင္စြာ သတိေပးလိုက္ရပါသည္

ထိုအတြက္ အားလုံး သိနားလည္မည္ဟု ယုံၾကည္ၿပီး အားလုံး ေဘးကင္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစေသာ္ဝ္ယခုေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးသည္ ျပည္သူလူထု တရပ္လုံး တမ်ိဳးသားလုံး၏ အေရးျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္ေအးခ်မ္းတဲ့ နိုင္ငံ‌ေတာ္သစ္နဲ႔အတူ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္စစ္စစ္ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္တဲ့ အေရးျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားသည္မိမိနိုင္ငံမိမိ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္မိမိလူမ်ိဳးမိမိဘာသာ သာသနာကိုတန္ဖိူးထား ခ်စ္ျမတ္နိုး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အမႈျဖစ္၍….

ယခုအေရးမွာ ပါ၀င္သူတိုင္း သူရဲေကာင္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး မိမိနိုင္ငံလူမ်ိဳးကို အမွန္တကယ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္သူမ်ား ခ်စ္သူမ်ားပင္ ျဖစ္သည္ဆိုတာ ဘုရားကအစ သိျမင္ပါလိမ့္မည္ဟု–crd-#မင္းၾကည္ညိဳေန 🕊️

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *