လူထုေခါင္းေဆာင္ အေမ ၏ အေျခအေနအား နိမိတ္ဖတ္ယူရမယ္ဆိုလၽွင္မူ …

လူထုေခါင္းေဆာင္ အေမ ၏ အေျခအေနအား နိမိတ္ဖတ္ယူရမယ္ဆိုလၽွင္မူ …

ေအးခ်မ္း က်န္းမာေသာအေျခအေနမွာပဲ ရွိေနတာကို ေတြ႕ ျမင္ရပါသည္။ သူမသည္ သူမအေျခအေနထက္ ျပင္ပ အျပင္ျပည္သူမ်ားမ်ား၏ အေျခအေနကိုပဲ ပူပန္ေနေသာ နိမိတ္လကၡဏာမ်ိဳးကို ေတြ႕ ျမင္ရေခ်သည္။

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ထိန္းသိမ္းခံရေသာ အေျခအေနမ်ားမွ ျပန္လႊတ္ေပးမလဲဆိုတာကေတာ့ စစ္အစိုးရသည္ ေနရာအသီးသီး နယ္ပယ္အသီးသီးအား ရာထူးဆိုင္ရာ အကုန္ေျပာင္းလဲၿပီးသည့္အခ်ိန္မွာ ျပန္လႊတ္ေပးနိုင္ပါသည္။

ဒါေပမယ့္ လက္ရွိအေနအထားအရ ရက္သတၱပတ္ခန႔္အထိ ၾကာရွည္နိုင္ေပလိမ့္အုန္းမည္။ အခုအေျခအေနအရ အျခားသူမ်ားကို လႊတ္ေပးနိုင္ေသာ္လည္း အေရးႀကီးေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားမယ္ဆိုတဲ့ အမိန႔္တစ္ခုက တည္ျမဲေနေၾကာင္းကိုလည္း သိရပါေသးသည္။

ထိုးစစ္တစ္ခု အစျပဳလာမည္ဆိုရင္ေတာ့ တင္းမာမႈတစ္ခုအေျခအေနမ်ိဳးေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္အေျပာင္းအလဲသည္ ျပင္းထန္ေသာအေျပာင္းအလဲတစ္ခု ျဖစ္လာနိုင္ပါသည္။

ယခုလုပ္ေပးနိုင္ေသာအရာမွာ သူမအား ဝိုင္းဝန္းေမတၱာပို႔ေပးပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာအရာေတြကို သူမပဲ လုပ္နိုင္စြမ္းရွိတာမို႔ သူမကို လုံးဝဥႆုံ ယုံၾကည္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ေသြးေၾကာင္းစီးမည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို သူမသည္ လုံးဝမလိုခ်င္ပါ။

လင္းညိဳ႕တာရာ – (မွတ္ခ်က္။ ။ ေျပာနိုင္သည့္အေျခအေနမ်ားအား ေျပာေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ မေျပာနိုင္သည့္အေျခအေနမ်ားအား ျခယ္လွယ္ထားရပါသည္။ သူမအား အႀကီးအက်ယ္နာမ္ႏွိမ္ေနၿပီလည္းျဖစ္သည္။ )

 

ေအးခ္မ္း က္ႏ္းမာေသာေအ်ခေအနမြာပဲ ရြိေနတာကို ေၾတ႕ ်မင္ရပါသၫ္။ သူမသၫ္ သူမေအ်ခေအနထက္ ်ပငၸ အ်ပင္်ပၫ္သဴမ္ားမ္ား၏ ေအ်ခေအနကိုပဲ ပူပႏ္ေေနသာ နိမိတႅကၡဏာမ္ိဳးကို ေၾတ႕ ်မေင္ရခ္သၫ္။

မၫ္သည့္အခ္ိျႏၲင္ ထိႏ္းသိမ္းခံေရသာ ေအ်ခေအနမ္ားမြ ်ပႏႅႊတ္ေပးမလဲဆိုတာေကတာ့ စစ္အစိုးရသၫ္ ေနရာအသီးသီး နယၸယ္အသီးသီးအား ရာထူးဆိုင္ရာ အကုႏ္ေ်ပာင္းလဲၿပီးသည့္အခ္ိႏၼြာ ်ပႏႅႊတ္ေပးႏိုငၸါသၫ္။

ဒါေပမယ့္ လက္ရြိေအနအထားအရ ရက္သတၱပတၡန႔္အထိ ၾကာရြၫ္ႏိုင္ေပလိမ့္အဳႏ္းမၫ္။ အခုေအ်ခေအနအရ အ်ခားသူမ္ားကို လႊတ္ေပးႏိုင္ေသာႅၫ္း ေအရးႀကီးေသာပုဂၢိဳလၼ္ားကို ထိႏ္းသိမ္းထားမယၦိဳတဲ့ အမိန႔ၱစၡဳက တၫ္ၿမဲေေနၾကာင္းကိုလၫ္း သိရပါေသးသၫ္။

ထိုးစစၲစၡဳ အစ်ပဳလာမၫၦိဳရင္ေတာ့ တင္းမာမႈတစၡဳေအ်ခေအနမ္ိဳးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအ်ပာင္းအလဲသၫ္ ်ပင္းထႏ္ေသာေအ်ပာင္းအလဲတစၡဳ ်ဖစႅာႏိုငၸါသၫ္။

ယခုလုပ္ေပးႏိုင္ေသာအရာမြာ သူမအား ဝိုင္းဝႏ္းေမတၱာပို႔ေပးပါ။ အခ္ိဳ႕ေသာအရာေၾတကို သူမပဲ လုပ္ႏိုျငၥမ္းရြိတာမို႔ သူမကို လုံးဝဥႆုံ ယုံၾကၫၳားဖို႔ လိုအပၸါလိမ့ၼၫ္။ ေၾသးေၾကာင္းစီးမည့္အ်ဖစ္အပ္ကၼ္ားကို သူမသၫ္ လုံးဝမလိုခ္ငၸါ။

လင္းညိဳ႕တာရာ – (မြတၡ္က္။ ။ ေ်ပာႏိုင္သည့္ေအ်ခေအနမ္ားအား ေ်ပာေပးတာ်ဖစၸါတယ္။ ေမ်ပာႏိုင္သည့္ေအ်ခေအနမ္ားအား ်ခယႅြယၳားရပါသၫ္။ သူမအား အႀကီးအက္ယၷာမ္ႏြိမ္ေနၿပီလၫ္း်ဖစ္သၫ္။ )

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *