ေငြစကၠဴ အသစ္ရိုက္ထုတ္ၿပီး စစ္ေကာင္စီ ဘ႑ာေငြ ျဖည့္တင္းေန

ကိုဗစ္ ၁၉ ႏွင့္ အာဏာသိမ္းမႈ အက်ိဳးဆက္မ်ားေၾကာင့္ အခြန္ေငြ ေကာက္ခံမႈႏွင့္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေလ်ာ့က်ေန၍ လိုေငြျပလာေသာ ဘ႑ာေရးအေျခအေနကို စစ္ေကာင္စီက ေငြစကၠဴအသစ္မ်ား ရိုက္ႏွိပ္ကာ ျဖည့္တင္းလ်က္ ရွိေနသည္။ေငြစကၠဴအသစ္မ်ား ရိုက္ႏွိပ္ၿပီး ဘ႑ာေငြ ျဖည့္တင္းျခင္းကို စစ္ေကာင္၏ လက္ေအာက္ခံ ဗဟိုဘဏ္က တရားဝင္ထုတ္ ေၾကညာျခင္း မရွိေသာ္လည္း ယခု သီတင္းပတ္အစ ဩဂုတ္လ ၃၀ ရက္ (လစာထုတ္ရက္) မွ စတင္ကာ ေငြစကၠဴ အသစ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္း ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွတဆင့္ အမ်ားျပည္သူလက္ထဲသို႔ ေရာက္ရွိလာေနၿပီ ျဖစ္သည္။

“အခြန္ေကာက္လို႔လည္း သိပ္မရဘူး၊ ထီလက္မွတ္ ေရာင္းတာလည္း မေရာင္းရဘူး။ နိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေတြလည္း မဝင္ဘူး။ အကူအညီေတြလည္း မရဘူး ဆိုေတာ့ ေငြစကၠဴအသစ္ ရိုက္ထုတ္ၿပီးပဲ သူ႔အသုံးစရိတ္အတြက္ က်ားကန္ရမွာပဲ ” ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္တဦးက ေျပာဆိုသည္။ၿပီးခဲ့သည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD အစိုးရလက္ထက္တို႔တြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ျဖည့္ဆည္းမႈကို ဗဟိုဘဏ္မွ တိုက္ရိုက္ျဖည့္တင္းျခင္း (ေငြစကၠဴရိုက္ထုတ္ျခင္း) အစား ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္၊ ေငြတိုက္လက္မွတ္မ်ား ေရာင္းခ်ၿပီးမွသာ လိုအပ္သည့္ဘ႑ာေငြကိုသာ ဗဟိုဘဏ္က ျဖည့္ဆည္းျခင္း နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ယခင္က ဘတ္ဂ်က္လိုေငြက ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဗဟိုဘဏ္က ျဖည့္ဆည္းသည့္ နည္းလမ္းကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္၊ ေငြတိုက္လက္မွတ္မ်ားကို တိုးေရာင္းျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြကို ျဖည့္ဆည္းခဲ့ၿပီး လိုေငြ၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာကို ဗဟိုဘဏ္က ေငြစကၠဴ အသစ္ရိုက္ထုတ္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

လက္ရွိ ဘ႑ာေငြ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေနေသာ စစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြကို ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ကထက္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေငြစကၠဴအသစ္မ်ား ရိုက္ထုတ္နိုင္ေၿခ ရွိသည္။အခြန္ ပုံမွန္ရရွိမႈႏွင့္ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္၊ ေငြလက္မွတ္မ်ား ေရာင္းခ်ၿပီး ဘတ္ဂ်တ္လိုေငြ ျဖည့္တင္းနိုင္ေသာ NLD အစိုးရ လက္ထက္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမွာ က်ပ္ဘီလီယံ ၇၀၂၇ အထိ ရွိၿပီး ထိုလိုေငြ၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ က်ပ္ဘီလီယံ ၂၁၀၈ ခန္႔ရွိမည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းကိန္းဂဏန္းကိုပင္ အေျချပဳ တြက္ခ်က္ပါက စစ္ေကာင္စီ၏ ေငြစကၠဴအသစ္ ရိုက္ထုတ္မႈသည့္ အနည္းဆုံး က်ပ္ဘီလီယံ ၂၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ရွိလာနိုင္သည္။

ျမန္မာ့က်ပ္ေငြ တန္ဖိုးသည္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ က်ဆင္းသြားၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္လည္း ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာနိုင္ေၾကာင္း ကမာၻ့ဘဏ္က ဆိုထားေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕က ေငြစကၠဴသစ္ ရိုက္ထုတ္မႈ ျမင့္မားသည့္ လကၡဏာမ်ားေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသည္ ကိန္းဂဏန္း ၂ လုံး (၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္အထက္) အထိ ရွိနိုင္ေၾကာင္း ဆိုထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း၌ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ၃ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြႏႈန္းသည္ ၂ ဆ မွ ၃ ဆေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ တနည္းဆိုရေသာ္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြႏႈန္း ျမင့္တက္ျခင္းသည္ ေဈးကြက္အတြင္းရွိ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ေဈးႏႈန္း ျမင့္တက္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ စီးပြားေရး ပညာရွင္က “ေငြစကၠဴ အသစ္ရိုက္ႏွိပ္တဲ့ ပမာဏအေပၚ မူတည္ၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကေတာ့ ျမင့္တက္လာမွာပဲ။ က်ေနာ္တို႔ မွန္းထားတာကေတာ့ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျဖစ္လာနိုင္တယ္။ စီးပြားေရးကေတာ့ ပို၊ ပိုဆိုး လာဖို႔ပဲ ရွိလာမွာေပါ့ ” ဟု ေျပာသည္။အဆိုပါ တေသာင္းက်ပ္တန္ ေငြစကၠဴအသစ္မ်ားသည္ ရိုက္ႏွိပ္ထားေသာ မင္ႏွင့္စကၠဴ အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ ယခင္ေငြစကၠဴအေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားေနမႈေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူက သတိထားမိၿပီး စိုးရိမ္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေနသည္။

“က်မတို႔ ၾသဂုတ္လ လစာရေတာ့ တေသာင္းတန္ေတြက အရင္ တေသာင္းတန္ထက္ အေရာင္ေဖ်ာ့ေနတယ္။ ပါးလည္း ပါးေနတယ္။ အြန္လိုင္းမွာလည္း အတုေတြလိုမ်ိဳး ပ်ံ႕ေနေတာ့ အတုလားဆိုၿပီး စိုးရိမ္မႈေတြ ျဖစ္ေနရတယ္” ဟု ကုမၸဏီ ဝန္ထမ္း တဦးက ဆိုသည္။ယခင္ ၁ ေသာင္းတန္ ေငြစကၠဴမ်ားႏွင့္ အသစ္ရိုက္ထုတ္ထားေသာ ေငြစကၠဴမ်ားကို ႏွိုင္းယွဥ္ျပထားစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – ဧရာဝတီ)ေငြစကၠဴအသစ္ ရိုက္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဗဟိုဘဏ္ဒုဥကၠ႒မ်ား ျဖစ္သည့္ ဦးဝင္းေသာ္ႏွင့္ ေဒၚသန္းသန္းေဆြတို႔ထံ ဧရာဝတီက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေသာ္လည္း ဖုန္းလက္ခံ ေျဖၾကားျခင္း မရွိပါ။

ဗဟိုဘဏ္ဒုဥကၠ႒ ဦးဝင္းေသာ္က လက္ရွိ စီးပြားေရး က်ဆင္းေနသည့္ ကာလတြင္ မလိုအပ္သည့္ အသုံးစရိတ္မ်ားကို မသုံးဘဲ ဘတ္ဂ်တ္မ်ား ေလၽွာ့ခ်လ်က္ရွိၿပီး ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပတိုင္း ေငြစကၠဴအသစ္မ်ား ရိုက္ထုတ္သည့္ နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳသြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း လိုအပ္ပါက ရိုက္ထုတ္မည္ဟု ဩဂုတ္လ ၁၈ ရက္က ဧရာဝတီသို႔ ေျဖၾကားထားသည္။ဘ႑ာေရးလိုေငြျပမႈကို ေလၽွာ့ခ်ရန္အတြက္ ဗဟိုဘဏ္၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကို ျပန္လည္ အမွီျပဳပါက မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ဘ႑ာေရး လိုေငြေလၽွာ့ခ်မႈ ႀကိဳးပမ္းေအာင္ျမင္ခဲ့မႈမ်ားကို ေျပာင္းျပန္လွန္လိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစၿပီး နိုင္ငံျခားေငြေဈးကြက္၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ မက္ခရိုစီးပြားေရးတခုလုံးကို ထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ့ဘဏ္၏ ဇူလိုင္လက ေနာက္ဆုံးထုတ္ျပန္ထားေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေပၚေစာင့္ၾကည့္ အစီရင္ခံစာက သတိေပးထားသည္။

ထိုသို႔ သတိေပးထားခဲ့သလို ဗဟိုဘဏ္က ေငြစကၠဴအသစ္ ရိုက္ထုတ္မႈ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာေဈးႏႈန္းသည္ ယေန႔(စက္တင္ဘာ ၁ ရက္) ၁ ေဒၚလာကို က်ပ္ ၁၇၈၅ မွ က်ပ္ ၁၈၀၀ ဝန္းက်င္အထိ ေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ေနလ်က္ရွိသည္။“ျပည္ပမွာက အေမရိကန္ေဒၚလာေဈးက က်ၿပီး ကမာၻ့ေရႊေဈးက ဆက္တိုက္ျမင့္ေနတာ၊ ျပည္တြင္းမွာက အာဏာသိမ္းမႈ နိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြေၾကာင့္ ေရႊေဈးေရာ ေဒၚလာေဈးေရာက ႏွစ္ခုစလုံး လိုက္တက္ေနတာ၊ အခုေငြစကၠဴအသစ္ေတြ ဘာေတြပါ ျဖစ္လာေတာ့ ပိုဆိုးကုန္တာေပါ့” ဟု အေမရိကန္ေဒၚလာ အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ေဆာင္ေနသူတဦးက ေျပာ သည္။

လက္ရွိအေျခအေနမ်ားအရ အေမရိကန္ေဒၚလာလဲလွယ္ႏႈန္းသည္ ၁ ေဒၚလာကို က်ပ္ ၁၈၀၀ ေက်ာ္ အထိ ဆက္တိုက္ ျမင့္တက္သြားနိုင္ေျခရွိၿပီး ျပန္လည္တည္ၿငိမ္ပါကလည္း က်ပ္ ၁၇၅၀ မွ ၁၇၈၀ ခန္႔မွသာ ျဖစ္နိုင္ၿပီး စစ္တပ္အာဏာ မသိမ္းမီအခ်ိန္က ရွိခဲ့ေသာ ၁ ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၀၀ ေက်ာ္ အေနအထားသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိရန္ ဘယ္လိုမွမျဖစ္နိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

စစ္တပ္က အာဏာမသိမ္းမီကာလတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ လဲလွယ္ႏႈန္းသည္ တေဒၚလာကို က်ပ္ ၁၃၂၀ ဝန္းက်င္သာ ရွိခဲ့ၿပီး အာဏာသိမ္းၿပီး ၇ လအတြင္း၌ အေမရိကန္ေဒၚလာေဈးသည္ ၁ ေဒၚလာကို က်ပ္ ၅၀၀ ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္သြား ျခင္း ျဖစ္သည္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ၿမိဳ႕ျပင္ ဆင္ေျခဖုံး ေဒသမ်ားတြင္ အာဏာသိမ္ၿပီးေနာက္ စားအုန္းဆီ လက္လီေဈးႏႈန္းသည္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့သလို ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းရွိ ၿမိဳ႕ၿပ ဆင္ေျခဖုံး ေဒသမ်ားတြင္ ဆန္ေဈးႏႈန္းသည္ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာကာ ဗန္းေမာ္ႏွင့္ ပူတာအို အပါအဝင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕တခ်ိဳ႕တြင္ ဆန္ေဈးႏႈန္းသည္ ယခင္ကထက္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ေနၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ စားသုံးဆီ ေဈးႏႈန္းသည္ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာေၾကာင္း World Food Programme (WFP) က မတ္လအတြင္းကတည္းက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေလာင္စာဆီ ေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ တနိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာအေနျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ ယခင္ကထက္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာေနၿပီး ေလာင္စာဆီ ေဈးႏႈန္းတက္မႈသည္ စားေသာက္ကုန္ ေဈးႏႈန္းတက္မႈကို ထပ္မံျမင့္တက္ရန္ တြန္းအားေပးေနသည္ဟုလည္း WFP က ဆိုထားသည္။ထိုအခ်ိန္က စက္သုံးဆီ ေဈးႏႈန္းသည္ ေအာက္တိန္း ၉၂ တလီတာလၽွင္ က်ပ္ ၇၀၀ ဝန္းက်င္၊ ေအာက္တိန္း ၉၅ တလီတာ လၽွင္ က်ပ္ ၇၉၅၊ ဒီဇယ္ တလီတာလၽွင္ က်ပ္ ၇၂၅ ႏွင့္ ပရီမီယံဒီဇယ္ တလီတာလၽွင္ က်ပ္ ၇၃၅ သာရွိခဲ့ၿပီး ယခုတြင္ ေအာက္တိန္း ၉၂ တလီတာလၽွင္ က်ပ္ ၁၁၀၅၊ ေအာက္တိန္း ၉၅ တလီတာလၽွင္ က်ပ္ ၁၁၂၅၊ ဒီဇယ္တလီတာလၽွင္ က်ပ္ ၁၀၅၀ ႏွင့္ ပရီမီယံဒီဇယ္ တလီတာလၽွင္ က်ပ္ ၁၀၅၅ အထိ ျမင့္တက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေသာ တိက်ခိုင္မာသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ရွိသည့္တိုင္ စစ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္ကမူ ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ေနေသာ္လည္း အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစနိုင္သည့္အထိ မျဖစ္ေပၚေသးေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္သည့္ ကိုဗစ္ ၁၉ ဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ အႏုတ္ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားနိုင္ၿပီး ကိုဗစ္ႏွင့္ အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၁၂ သန္းခန္႔ ဆုံးရႈံးသြားနိုင္ေျခရွိကာ လာမည့္ ၂၀၂၀ အေစာပိုင္းတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ လူဦးေရသည္ ၂ ဆ အထိ ျမင့္တက္သြားနိုင္ေၾကာင္း နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေလ့လာ သုံးသပ္ထားၾကသည္။ယခင္ ၁ ေသာင္းတန္ ေငြစကၠဴမ်ားႏွင့္ အသစ္ရိုက္ထုတ္ထားေသာ ေငြစကၠဴမ်ားကို ႏွိုင္းယွဥ္ျပထားစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – ဧရာဝတီ)source- The Irrawaddy

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *