ေနာက္(၃)ရက္အတြင္း မိုးႀကီးျခင္း၊ ႐ုတ္တရက္ေရႀကီးျခင္းတို႔ျဖစ္နိုင္တဲ့ ေဒသမ်ား

(၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၂၃)ရက္ေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္(၁၄:၀၀)နာရီအခ်ိန္ထုတ္ျပန္ခ်က္)

(က) ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၃:၃၀)နာရီအခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရ (၂၅.၇.၂၀၂၁)မွ (၂၈.၇.၂၀၂၁) ရက္ေန႔အတြင္း ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤ

လားပင္လယ္ေအာ္တို႔တြင္ မုတ္သုံေလအားေကာင္းရာမွ အားအလြန္ေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာစိပ္စိပ္မွ ေနရာအႏွံ့အျပား မိုးထစ္ခ်ဳန္းရြာ ၿ

ပီး၊ ေဒသအလိုက္ မိုးႀကီးျခင္းႏွင့္ ေနရာကြက္၍ မိုးႀကီးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚနိုင္ပါသည္။

(ခ) ယင္းကာလအတြင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္

မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ (၂၄)နာရီအတြင္း မိုးေရခ်ိန္ (၃)လက္မ (၇၇-မီလီမီတာ)ႏွင့္အထက္ရြာသြန္းနိုင္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္

၂။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေျမၿပိဳျခင္း၊ ႐ုတ္တရက္ေရႀကီးျခင္းစသည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚနိုင္ပါသျဖင့္ ကုန္းျမင့္ေဒသ

အနီးတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမၿပိဳမႈအႏၲရာယ္ႏွင့္ ျမစ္ငယ္၊ ေခ်ာင္းငယ္မ်ားအနီးတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ေရႀကီး၊ ေရလၽွံမႈ မ်ားကို ႀကိဳတ

င္သတိျပဳနိုင္ပါရန္ အသိေပးႏွိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။

မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

(၂၀၂၁ ခုႏြစ္၊ ဇူလိုငႅ(၂၃)ရက္ေန႔ ်မႏၼာစံေတာၡ္ိႏ္(၁၄:၀၀)နာရီအခ္ိႏၴဳတ္်ပႏၡ္က္)

(က) ေယန႔်မႏၼာစံေတာၡ္ိႏ္ (၁၃:၃၀)နာရီအခ္ိႏ္ တိုင္းၾထာခ္ကၼ္ားအရ (၂၅.၇.၂၀၂၁)မြ (၂၈.၇.၂၀၂၁) ရက္ေန႔အၾတင္း ကပၸလီပငႅယ္်ပင္ႏြင့္ ဘဂလၤားပငႅယ္ေ

အာၱိဳ႕ၾတင္ မုတ္သဳံေလအားေကာင္းရာမြ အားအၾလႏ္ေကာင္း်ခင္းေၾကာင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရႏၠဳႏၲိဳင္းေဒသႀကီး၊

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရခိုင္်ပၫၷယ္၊ ကရင္်ပၫၷယ္ႏြင့္ ျမႏ္်ပၫၷယၱိဳ႕ၾတင္ ေနရာစိပၥိပၼြ ေနရာအႏြံ႔အ်ပား မိုးထစၡ္ဳႏ္း႐ျာ ၿပီး၊ ေဒသ

အလိုက္ မိုးႀကီး်ခင္းႏြင့္ ေနရာၾကက္၍ မိုးႀကီး်ခင္းမ္ား ်ဖစ္ေပၚႏိုငၸါသၫ္။

(ခ) ယင္းကာလအၾတင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရႏၠဳႏၲိဳင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရခိုင္်ပၫၷယ္၊ ကရင္်ပၫၷယ္ႏြင့္ ျမႏ္်

ပၫၷယၱိဳ႕ၾတင္ (၂၄)နာရီအၾတင္း မိုးေရခ္ိႏ္ (၃)လကၼ (၇၇-မီလီမီတာ)ႏြင့္အထက္႐ျာၾသႏ္းႏိုငၸါသၫ္။

အႀကံ်ပဳခ္က္

၂။ သို႔်ဖစၸါ၍ မိုးသၫ္းထျႏၥာ႐ျာၾသႏ္းမႈေၾကာင့္ ေ်မၿပိဳ်ခင္း၊ ႐ုတၱရက္ေရႀကီး်ခင္းစသည့္ သဘာေဝဘးအႏၲရာယၼ္ား ်ဖစ္ေပၚႏိုငၸါသ်ဖင့္ ကုႏ္း်မင့္ေဒသအနီးၾတင္

ေနထိုင္ၾကသူမ္ားေအန်ဖင့္ ေ်မၿပိဳမႈအႏၲရာယ္ႏြင့္ ်မစ္ငယ္၊ ေခ္ာင္းငယၼ္ားအနီးၾတင္ ေနထိုင္ၾကသူမ္ားေအန်ဖင့္ ေရႀကီး၊ ေရလြ္ံမႈ မ္ားကို ႀကိဳတင္သတိ်ပဳႏိုငၸါ

ရႏ္ အသိေပးႏႈိးေဆာ္အပၸါသၫ္။

မိုးေလဝသႏြင့ၨေလဗဒၫႊႏ္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *