ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရးကို စစ္ေရးအတြက္အသုံးျပဳျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ JFM ေတာင္းဆို

ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရးကို စစ္ေရးအတြက္အသုံးျပဳျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ JFM ေတာင္းဆို
ရန္ကုန္၊ၾသဂုတ္ ၅

အေမရိကန္၊ လူဇင္ဘက္ ၿဂိဳဟ္တုကုမၸဏီ Intelsat သည္ ၿဗိတိန္ကုမၸဏီခြဲတစ္ခုမွတစ္ဆင့္ အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီထံသို႔ စစ္ေရးအတြက္ ၿဂိဳဟ္တုေရဒီယိုထပ္ဆင့္

လႊင့္စက္ ငွားရမ္းသုံးခြင့္ျပဳထားျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ Justice For Myanmar က ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံက Intelsat 39 ၿဂိဳလ္တုငွားရမ္းသုံးစြဲမႈ စာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး Maxar Technologies က တည္ေဆာက္သည့္ ၿဂိဳလ္

တုကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ လႊင့္တင္သုံးစြဲခဲ့သည္။ အဆိုပါ စာခ်ဳပ္ကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဦးေဆာင္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သယ္ယူ

ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Justice For Myanmar ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ မရတနာေမာင္က “တရားမဝင္ ျမန္မာလူသတ္ စစ္ေကာင္စီက စစ္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ၿဂိဳလ္တုဆက္သြယ္ေရးသုံးစြဲျ

ခင္းကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ ခ်က္ခ်င္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ဖို႔ Intelsat ကို ကၽြန္မတို႔ေတာင္းဆိုပါတယ္။ Myanmarsat-2 ၿဂိဳလ္တု သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို အမ်ိဳးသား

ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဦးေဆာင္အစိုးရလက္ထက္မွာ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့တာပါ။ အခုအခ်ိန္မွာ Intelsat အေနနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့

၎တို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရနဲ႔ မျဖစ္မေန ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးရပါမယ္။ တရားမဝင္ စစ္ေကာင္စီနဲ႔ ေဆြးေႏြးရမွာမဟုတ္ပါဘူး။

Intelsat အေနနဲ႔ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္မႈရွိေရး၊ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ ကာကြယ္ေပးေရးတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေ

စဖို႔ ၿဗိတိန္၊ လူဇင္ဘက္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမ်ားကိုလည္း ကၽြန္မတို႔ ေတာင္းဆိုပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

အၾကမ္းဖက္ စစ္ေကာင္စီ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ ၿဂိဳလ္တုဆက္သြယ္ေရးကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေပၚ ၎တို႔၏ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအတြက္ အေထာက္အ

ကူျပဳရန္ အသုံးခ်နိုင္သည့္အေပၚ အေလးအနက္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

ၿဂိဳလ္တုထပ္ဆင့္လႊင့္မႈ မည္မၽွအသုံးျပဳသည္ကိုမူ ၎တို႔ အေနျဖင့္ သိရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း Intelsat က Justice For Myanmar သို႔ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားၿပီး ျမန္မာနို

င္ငံသို႔ ျပည္တြင္းဖိႏွိပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳနိုင္သည့္ နည္းပညာေရာင္းခ်မႈကို ကန႔္သတ္ပိတ္ပင္သည့္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ၿဗိတိန္တို႔၏ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ

အေပၚ ၎တို႔၏ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုမူ Intelsat က ေျဖၾကားလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း JFM က ဆိုသည္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *