ႏွင္းဆီေရာင္ အမ်ိဳးသမီးထုလႈပ္ရွားမႈ

ႏွင္းဆီေရာင္ အမ်ိဳးသမီးထုလႈပ္ရွားမႈ
===============================
လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမၽွတမႈႏွင့္ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈတို႔အတြက္ ‘ႏွင္းဆီေရာင္ အမ်ိဳးသမီးထုလႈပ္ရွားမႈ’တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကပါရန္ တနိုင္ငံလုံးရွိ အမ်ိဳးသမီးထုအား ႏွိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ႏွင္းဆီေရာင္ အမ်ိဳးသမီးထုလႈပ္ရွားမႈအား ထားဝယ္ခရိုင္သပိတ္ေကာ္မတီဝင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွဦးေဆာင္၍ ၾသဂုတ္လ (၂၈)ရက္တြင္ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ တနိုင္ငံလုံးရွိ အမ်ိဳးသမီးသပိတ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ထိုလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္သည္။

ပါဝင္လႈပ္ရွားနိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား_
• ႏွင္းဆီပန္းမ်ားကိုင္ေဆာင္၍ လူထုသပိတ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ခ်ီတက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊
• လူမူကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ႏွင္းဆီပန္း symbol ျဖင့္ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမၽွတမႈႏွင့္ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈအား ေထာက္ခံေၾကာင္း ျပသျခင္း၊
• လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမၽွတမႈႏွင့္ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေရးသား၊ ေဟာေျပာစည္း႐ုံးျခင္း၊
စက္တင္ဘာလ (၇)ရက္ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား
====================
_ ေတာ္လွန္ႏွင္းဆီရဲရဲနီ အာဏာရွင္ကိုအျမစ္ျဖတ္မည္၊
_ အမ်ိဳးသမီးေတြဦးေဆာင္ အေရးေတာ္ပုံႀကီး အၿပီးေအာင္၊
_ အဖိႏွိပ္ခံတို႔ လြတ္လပ္ဖို႔ တရားမၽွတမႈ အတြက္ ေသြးစည္းစို႔
_ No Justice, No Peace
“အပစ္အခတ္ရပ္လိုက္တာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မဟုတ္ဘူး၊ ဖက္ဆစ္စစ္တပ္ က်ဴးလြန္ခဲ့သမၽွကို အေရးမယူနိုင္ေသးသ၍ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မၿငိမ္းခ်မ္းဘူး။”
ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားမႈ
သပိတ္ေကာ္မတီ(ထားဝယ္ခရိုင္)
**********************************
စက္တင္ဘာလ (၇) ရက္
ႏွင္းဆီေရာင္ အမ်ိဳးသမီးလႈပ္ရွားမႈ အတြက္
ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား
====================
🌹ေတာ္လွန္ႏွင္းဆီရဲရဲနီ အာဏာရွင္ကိုအျမစ္ျဖတ္မည္
🌹အမ်ိဳးသမီးေတြဦးေဆာင္ အေရးေတာ္ပုံႀကီး အၿပီးေအာင္
🌹အဖိႏွိပ္ခံတို႔ လြတ္လပ္ဖို႔ တရားမၽွတမႈ အတြက္ ေသြးစည္းစို႔
🌹 No Justice, No Peace
“အပစ္အခတ္ရပ္လိုက္တာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မဟုတ္ဘူး၊ ဖက္ဆစ္စစ္တပ္ က်ဴးလြန္ခဲ့သမၽွကို အေရးမယူနိုင္ေသးသ၍ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မၿငိမ္းခ်မ္းဘူး။”
#RoseColorMovement
ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားမႈ
သပိတ္ေကာ္မတီ(ထားဝယ္ခရိုင္)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *