မႏၲေလးျပည္သူမ်ားလိုအပ္သည္ထက္ပိုၿပီး မဝယ္ၾကဖို႔ေမတၱာရပ္ခံျခင္း

မႏၲေလးျပည္သူမ်ားလိုအပ္သည္ထက္ပိုၿပီး မဝယ္ၾကဖို႔ေမတၱာရပ္ခံျခင္း

အာဏာရွင္ မင္းေအာင္လွိုင္ကို အျမစ္ျပဳတ္ဖို႔ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရက တရားဝင္ေၾကညာလိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမွာ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ စိုးရြံ့မႈမရွိဘဲ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားကို အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရက ခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္း၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြနဲ႔အညီ လုပ္ကိုင္ၾကေစလိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ယခု မႏၲေလးရွိ ရပ္ကြက္ေဈးမ်ားတြင္ ပုံမွန္ထက္ ေဈးဝယ္သူမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားၿပီး ႀကိတ္ႀကိတ္တိုးေနၾကတာကို ျမင္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လိုအပ္သည္ထက္ပိုၿပီး မဝယ္ၾကဖို႔နဲ႔ တည္ၿငိမ္စြာျဖတ္သန္းၾကၿပီး ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားကို ကူညီေပးၾကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ”Credit

မႏၲေလးျပည္သူမ်ားလိုအပ္သည္ထက္ပိုၿပီး မဝယ္ၾကဖို႔ေမတၱာရပ္ခံျခင္း
============
“ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား

အာဏာရွင္ မင္းေအာင္လွိုင္ကို အျမစ္ျပဳတ္အဖို႔မ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရက တရားဝင္ေၾကညာလိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမွာ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ စိုးရြံ့မႈမရွိဘဲ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားကို အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရက ခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္း၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြနဲ႔အညီ လုပ္ကိုင္ၾကေစလိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ယခု မႏၲေလးရွိ ရပ္ကြက္ေဈးမ်ားတြင္ ပုံမွန္ထက္ ေဈးဝယ္သူမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားၿပီး ႀကိတ္ႀကိတ္တိုးေနၾကတာကို ျမင္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လိုအပ္သည္ထက္ပိုၿပီး မဝယ္ၾကဖို႔နဲ႔ တည္ၿငိမ္စြာျဖတ္သန္းၾကၿပီး ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားကို ကူညီေပးၾကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။Credit

——————-

မႏၲေလးျပည္သူမ်ားလိုအပ္သည္ထက္ပိုၿပီး မဝယ္ၾကဖို႔ေမတၱာရပ္ခံျခင္း

အာဏာရွင္ မင္းေအာင္လွိုင္ကို အျမစ္ျပဳတ္ဖို႔ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရက တရားဝင္ေၾကညာလိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမွာ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ စိုးရြံ့မႈမရွိဘဲ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားကို အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရက ခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္း၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြနဲ႔အညီ လုပ္ကိုင္ၾကေစလိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ယခု မႏၲေလးရွိ ရပ္ကြက္ေဈးမ်ားတြင္ ပုံမွန္ထက္ ေဈးဝယ္သူမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားၿပီး ႀကိတ္ႀကိတ္တိုးေနၾကတာကို ျမင္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လိုအပ္သည္ထက္ပိုၿပီး မဝယ္ၾကဖို႔နဲ႔ တည္ၿငိမ္စြာျဖတ္သန္းၾကၿပီး ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားကို ကူညီေပးၾကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ”Credit

မႏၲေလးျပည္သူမ်ားလိုအပ္သည္ထက္ပိုၿပီး မဝယ္ၾကဖို႔ေမတၱာရပ္ခံျခင္း
============
“ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား

အာဏာရွင္ မင္းေအာင္လွိုင္ကို အျမစ္ျပဳတ္အဖို႔မ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရက တရားဝင္ေၾကညာလိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမွာ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ စိုးရြံ့မႈမရွိဘဲ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားကို အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရက ခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္း၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြနဲ႔အညီ လုပ္ကိုင္ၾကေစလိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ယခု မႏၲေလးရွိ ရပ္ကြက္ေဈးမ်ားတြင္ ပုံမွန္ထက္ ေဈးဝယ္သူမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားၿပီး ႀကိတ္ႀကိတ္တိုးေနၾကတာကို ျမင္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လိုအပ္သည္ထက္ပိုၿပီး မဝယ္ၾကဖို႔နဲ႔ တည္ၿငိမ္စြာျဖတ္သန္းၾကၿပီး ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားကို ကူညီေပးၾကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။Credit

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *